Novinky v Abaqusu 2024

Špičkový software pro konečnoprvkovou analýzu Abaqus se neustále vyvíjí a přichází s novými funkcemi a vylepšeními. Nedávno byl zveřejněn nový update, který přináší řadu užitečných změn pro uživatele.

Abaqus/CAE

 • Python 3: Abaqus Python a Abaqus/CAE přecházejí na verzi 3.10, čímž se sjednocují se široce podporovanou verzí v open-source komunitě.
 • Vylepšená vizualizace: Abaqus/CAE umožňuje detailnější zobrazení prvků kontinua pomocí drátěného modelu, skrytých hran a stínování.
 • Rozšířené možnosti kontaktů: Abaqus/CAE podporuje definici general kontaktu v Abaqus/Standard v libovolném kroku analýzy pro simulaci komplexnějšího chování kontaktů.
 • Zjednodušení definice offsetu profilu nosníku: Abaqus/CAE nyní umožňuje nastavit posunutí profilu nosníku. Tato funkce usnadňuje vytváření modelů nosníků a jejich následnou analýzu.
 • Optimalizace simulací: Funkce mass scalingu kontaktu v Abaqus/Explicit snižuje počet potřebných inkrementů v kontaktních úlohách.
 • Zjednodušené zadávání profilů beam prvků: Modul Property v Abaqus/CAE umožňuje definovat profily Channel a Hat průřezů, čímž se zjednodušuje zadávání běžných průřezů nosníků.
 • Rychlejší řešení kontaktních úloh: Funkce linearizovaného kontaktu v Abaqus/CAE umožňuje efektivnější řešení stavu kontaktu a napětí v kontaktu v úlohách s malým posuvem a bez tření.

Abaqus_CAE_Spektralni_analyza.png

Abaqus solver

 • Zjednodušená tvorba Tie vazeb v importní analýze: Abaqus/Explicit nově umožňuje pracovat s vazbami v původní konfiguraci, čímž odpadá nutnost aktualizace definic main a secondary surface.

Nové výstupní proměnné

 • STIFN: Lokální normálová tuhost.
 • VN: Komplexní normálová rychlost na povrchu.
 • VNSQ: Kvadrát normálové rychlosti na povrchu.
 • AVNSQ: Vážená normálová rychlost na povrchu.
 • FEXT: Veškeré externí bodové síly z kosimulace.
 • MEXT: Veškeré externí bodové momenty z kosimulace.

Uživatelské subrutiny

 • UCOHESIVEOFFSET: Tato subrutina umožňuje definovat posun pro trakční separaci v kohezních prvcích, které podporují transport tekutin v Abaqus/Standard.
 • UCURE: S pomocí UCURE můžete specifikovat vlastní kinetiku vytvrzování pro simulaci procesů, kde hraje roli vytvrzování materiálu.
 • USETTLING: Pomocí této subrutiny lze definovat sedimentační rychlost pevných částic v analýzách modelujících transport a umístění kalů uvnitř trhliny.
 • VUTEMP: S VUTEMP můžete předepisovat teploty v uzlech modelu v Abaqus/Explicit.