Licencování produktů SIMULIA

Software SIMULIA se zabývá realistickými simulacemi. Specializuje se nejen na strukturální pevnostní simulace, ale také na optimalizace těchto struktur, analýzu jejich životnosti a elektromagnetické simulace. Licencování těchto nástrojů nemusí být vždy jasné, a právě proto jsme se rozhodli napsat tento článek.

Extended licencování

Extended licencování je starší licenční model, který je stále dostupný pro licencování výpočetního software Abaqus, Isight, Tosca a fe-safe. Využívají se zde tzv. Extended Tokeny.

Prvním Extended Tokenem je token QAX. Tento token se využívá k licencování grafického rozhraní všech zmíněných programů. Grafická rozhraní jsou tedy licencována separátně od samotného solveru, takže můžete současně počítat a vyhodnocovat výsledky z předchozí analýzy nebo připravovat geometrii, síť a okrajové podmínky další úlohy.

Pro běh výpočtu se využívají tokeny QXT. Využití těchto tokenů je různé pro jednotlivé nástroje a je rozebráno v následujících odstavcích.

Tokeny QXT pro spuštění solveru Abaqusu

Pro běh Abaqusu jsou tokeny využívány následujícím způsobem:

  • Při výpočtu na 1 až 8 jádrech je výpočet potřebných tokenů následující:

1 jádro = 5 QXT a za každé další jádro +1 QXT token. Pro výpočet na 8 jader je tedy třeba 12 QXT tokenů.

  • Při výpočtu na více než 8 jader se závislost mění a již není lineární. Pro nejběžněji používané počty jader je využití následující:

16 jader = 16 QXT tokenů; 32 jader = 21 QXT; 64 jader = 28 QXT tokenů.

Tokeny QXT pro spuštění solveru Tosca

Pro běh Toscy jsou vyžadovány tokeny v závislosti na použitých Modulech. Pro běh modulů Topology, Sizing, Shape nebo Bead potřebujete vždy 5 QXT tokenů. Pro nelineární úlohy, životnost nebo morfování jsou třeba další 3 QXT tokeny. Využití interface pro software třetích stran – Ansys a Nastran je třeba další 1 QXT token. Licencování Tosca Fluid je obdobné Tosca Structure.

Typicky pro běh Toscy budete potřebovat 8 QXT tokenů v případě nelineární strukturální analýzy. Další tokeny budete potřebovat pro běh Abaqusu v rámci optimalizační smyčky v Tosce. Minimálně pro neparametrickou optimalizaci při využití lineární perturbace budete tedy potřebovat 10 QXT tokenů nebo 13 QXT tokenů v případě nelineární analýzy.

Tokeny QXT pro spuštění fe-safe

Fe-safe má licencování v porovnání s ostatními nástroji velmi jednoduché. Pro běh solveru fe-safe až na 32 jádrech potřebujete 7 QXT tokenů. Důležité je, aby v rámci výpočetního clusteru byla tato jádra na jednom uzlu. Za každý další výpočetní uzel je využíváno dalších 7 QXT tokenů. Je třeba si uvědomit, že fe-safe využívá pro svůj běh výsledky z předchozí analýzy napětí. Je nutné tedy počítat s tím, že pro tento předchozí běh potřebujete také licence. Tokeny ovšem nejsou spotřebovávány najednou. To znamená, že vám stačí 7 tokenů a spustíte analýzu v Abaqusu na 3 jádra i s následující životnostní analýzou až na 32 jader.

Tokeny QXT pro parametrickou optimalizaci Isight

Licencování Isight je ze všech nejsložitější. Je závislé na počtu smyček, použitých komponentách a paralelním běhu smyček. Maximální počet QXT tokenů, které jsou potřeba pro běh jakéhokoli optimalizačního schématu, je 20 QXT tokenů. Přesnější určení potřebných kreditů je možné určit až na základě požadavků a využití zákazníkem. Typicky se dá ale říci, že pro nové uživatele Isight bude vhodné začít se 2-4 QXT tokeny

SIMUNIT licencování

Alternativním způsobem licencování je licencování pomocí SIMUNIT tokenů a kreditů. Výhodou tohoto modelu je, že můžete tyto licence využívat nejen na výpočet Abaqusu a připojených nástrojů, které jsou popsány výše, ale také pro výpočet elektromagnetismu v CST Studio Suite, multibody simulacích Simpack, simulacích proudění v XFlow nebo PowerFLOW a také na platformě 3DEXPERIENCE, kde můžete využívat strukturální simulace, elektromagnetické simulace, simulace vstřikování plastů nebo simulace proudění.

Zajímavou možností tohoto modelu je využití SIMUNIT kreditů (SUN). Tyto kredity jsou spotřebovávány při každém výpočtu a spotřebované kredity již nejsou vraceny zpět do poolu licencí, jako je tomu u tokenů. Výhoda kreditů oproti tokenům spočívá v tom, že platíte pouze za to, co spotřebujete.

Důležitým dodatkem, který je nutné zmínit, je, že SIMUNIT tokeny jsou využívány pouze solverem. Pro využití grafických rozhraní je třeba mít speciální tokeny – pro Abaqus, fe-safe, Isight a Tosca je vhodným GUI tokenem token QAX, pro CST Studio Suite je to pak token S2X. Pro Simpack GUI není třeba žádný token.

Licencování Abaqusu, Toscy, fe-safe a Isight pomocí SIMUNIT tokenů

Výpočet využití tokenů při běhu Abaqusu se řídí jednoduchým pravidlem: pro běh na 1 nebo 2 jádrech potřebujete 15 SRU tokenů. Za každé zdvojnásobení jader potřebujete dalších 10 SRU tokenů. Stejně se vypočítá i využití SRU tokenů pro výpočet v fe-safe.

Tosca využívá 13 SRU tokenů pro běh modulů Topology, Sizing, Shape a Bead. Nelineární úlohy, životnost a morfování využívá 8 SRU tokenů a software třetích stran využívá 3 SRU tokeny.

Pro výpočet v Isight je počet potřebných SRU tokenů určen počtem potřebných QXT tokenů přenásobených koeficientem 2,595.

Licencování CST Studio Suite pomocí SIMUNIT tokenů

Licencování CST se liší podle toho, zda je využíván vysokofrekvenční nebo nízkofrekvenční solver.

Vysokofrekvenční solver využije 17 SRU tokenů až do výpočtu na 32 jader. Nízkofrekvenční solver využívá do výpočtu na 32 jader 10 SRU tokenů. Dále je počet tokenů zvyšován o 5 SRU tokenů za zdvojnásobení počtu jader.